Privacy Policy

PRIVACYVERKLARING DRIVALIA

Deze privacyverklaring beschrijft hoe DRIVALIA Lease Belgium NV, Belgisch filiaal van DRIVALIA S.p A. – Belgisch filiaal (hierna: “DRIVALIA”), persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, rekening houdend met de toepasselijke wetgeving. Persoonsgegevens omvatten alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Het gaat om informatie die redelijkerwijs kan worden herleid tot een individu.

1. BEHEERDER VAN DE GEGEVENS EN VERWERKERS

DRIVALIA (Hermann Debrouxlaan 54, 1160 Oudergem), Belgisch filiaal van DRIVALIAS.p.A., Corso Orbassano 367, Turijn, Italië, is de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens. De bevoegde persoon is de Chief Executive Officer.
De door u verstrekte persoonsgegevens kunnen worden verwerkt door andere verwerkers, onder wie externe dienstverleners, maar alleen voor specifieke doeleinden.

2. DE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

2.1. DRIVALIA kan op verschillende manieren persoonsgegevens verkrijgen:

 • wanneer u ons zelf uw gegevens verstrekt bij het afsluiten van een overeenkomst, al dan niet via een werkgever of diens wagenparkbeheerder, een concessiehouder of een tussenpersoon;
 • wanneer u gebruikmaakt van onze producten of diensten of wanneer u contact met ons opneemt en ons zo direct of indirect bepaalde gegevens verstrekt;
 • wanneer u ons toestaat om bepaalde gegevens over uw interesses, gedrag en voorkeuren op te slaan;
 • via databanken die door officiële autoriteiten worden bijgehouden in het kader van de bestrijding van overmatige schuldenlast, hebben we ook toegang tot gegevens met betrekking tot uw totale schuldenlast;
 • via derden, zoals kredietcentrales, diensten voor fraudebestrijding of gegevensmakelaars.

2.2. De gegevens die direct of indirect aan ons worden verstrekt, zijn in bepaalde gevallen verplicht, wat bij het verzamelen van de gegevens wordt aangegeven. Indien die verplichte gegevens niet aan ons worden meegedeeld, dan zullen wij niet in staat zijn om de gevraagde dienst te leveren, de overeenkomst af te sluiten of onze contractuele verplichtingen na te komen.

2.3. Verwerking van persoonsgegevens in het kader van een overeenkomst.

Als u een overeenkomst afsluit met DRIVALIA , dan kan die laatste volgende persoonsgegevens van u nodig hebben:

 • a. naam, postcode en adres;
 • b. contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadressen);
 • c. geboortedatum;
 • d. geslacht
 • e. financiële informatie (informatie over de bankrekening, financieringsaanvragen, offertes, facturen, loonbrieven in het geval van particulieren, jaarverslag in het geval van professionals, kredietinformatie van de CKP);
 • f. kopie van een identiteitsbewijs;
 • g. voorkeur betreffende de concessiehouder of servicepartner;
 • h. klantnummer(s);
 • i. rijksregisternummer;
 • j. uw gezinssamenstelling, financiële situatie (inkomsten, lasten, andere lopende kredieten …), beroepssituatie (werknemer, functie, aantal dienstjaren), uw bankgegevens, waaronder een kopie van de bankkaart.
 • k. rijbewijs

2.4. Naast bovengenoemde persoonsgegevens verwerkt DRIVALIA in het kader van de uitvoering van een overeenkomst waarvan u deel uitmaakt of de levering van een dienst ook nog volgende gegevens, die als persoonsgegevens (kunnen) worden omschreven:

 • a. het chassisnummer en het model van het voertuig;
 • b. de kentekenplaat van het voertuig;
 • c. een overzicht van alle vorige en huidige eigenaars van het voertuig (inschrijvingsgegevens);
 • d. andere gegevens die relevant zijn voor de desbetreffende overeenkomst.
 • e. geolocatiegegevens: de voertuigen zijn uitgerust met systemen die het mogelijk maken om de positie van het voertuig bij diefstal of kaping van het voertuig geografisch te lokaliseren, of om nuttige informatie te verkrijgen voor de reconstructie van een door de gebruiker of de verzekeringsmaatschappij gerapporteerd ongeval. verband houden, of voor het nakomen van wettelijke verplichtingen, inclusief die van fiscale of boekhoudkundige aard, of tot slot voor de bescherming van alle rechten voor de bevoegde rechtbanken, evenals de nakoming van wettelijke en regelgevende verplichtingen die voortvloeien uit Europese wetgeving, of aanbevelingen van de autoriteiten en toezichthouders.

2.5. Als u gebruikmaakt van de diensten van DRIVALIA of u hebt contact met ons, dan kunnen wij in het kader van onze dienstverlening – naargelang uw precieze gebruik daarvan – volgende gegevens verwerken:

 • a. de gegevens met betrekking tot uw gebruikte apparaten, met name een MAC-adres, of een IP-adres of andere nummers;
 • b. uw communicatie- en andere voorkeuren;
 • c. gegevens die wij associëren met bepaalde modellen, bijvoorbeeld een status in het profiel dat wij van u opstellen op basis van uw consumptiegedrag (bijvoorbeeld hoe vaak u onze website bezoekt, een aankoop doet of een dienst koopt);
 • d. uw surfgedrag op basis van onze eigen vaststellingen of cookies (zie ook artikel 6 van deze privacyverklaring);
 • e. gegevens met betrekking tot de tevredenheid van de klanten;
 • f. gegevens met betrekking tot uw gebruik van onze klantenservice.

 

3. RECHTSGRONDEN VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt op basis van volgende rechtsgronden:

 • a. toestemming;
 • b. uitvoering van een overeenkomst met u;
 • c. wettelijke verplichting;
 • d. bescherming van uw vitale belangen en die van een andere natuurlijke persoon;
 • e. een gerechtvaardigd belang van DRIVALIA of een derde.

Gerechtvaardigde belangen zijn onder meer: beoordeling van de solvabiliteit, fysieke bescherming, preventie (van fraude), IT-beheer en -bescherming, onderzoek en analyse van onze eigen producten of diensten, bedrijfsbeleid, juridische zaken en intern (centraal) management.
De wettelijke verplichtingen van DRIVALIA hebben met name betrekking op de beoordeling van de solvabiliteit van de klant, de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, en de bestrijding van belastingfraude.

4. DOELEINDEN VAN ONZE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

4.1. DRIVALIA verwerkt uw persoonsgegevens voor onderstaande doeleinden. De letter achter elk doeleinde komt overeen met de respectieve rechtsgrond in artikel 3 van deze privacyverklaring.

 • a. De klantrelatie enerzijds tussen u en DRIVALIA opbouwen en onderhouden, maar anderzijds ook die met de importeur van uw voertuig met wie wij samenwerken en die met de concessiehouders of tussenpersonen in hun distributienetwerk, de aanverwante (financiële) dienstverleners en tussenpersonen. Rechtsgronden: b / e;
 • b. Klachten en vragen daaromtrent behandelen. Rechtsgrond: b;
 • c. Een marktonderzoek en klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren om ons management, onze merken, diensten en producten te verbeteren en om een overzicht te maken van de wensen van klanten. Rechtsgrond: e;
 • d. De klanten benaderen door hen aanbiedingen, uitnodigingen voor evenementen, informatie, enquêtes of andere commerciële informatie aan te bieden per e-mail, sms, post of telefoon. U hebt in dat kader steeds de mogelijkheid om u uit te schrijven of uw toestemming in te trekken indien de verwerking daarop gebaseerd is. Voor elke vorm van communicatie geven we aan wat u kunt doen. Rechtsgronden: a / e;
 • e. De inhoud van onze communicatie met u verbeteren door die af te stemmen op uw persoonlijke voorkeuren. Rechtsgrond: a;
 • f. Voldoen aan wettelijke verplichtingen (zoals de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, de bestrijding van belastingfraude, de naleving van de bank- en financiële regelgeving, het beantwoorden van officiële verzoeken van gerechtelijke autoriteiten …), geschillen beslechten en onze rechten beschermen. Rechtsgronden: c / d / e;
 • g. Informatie groeperen en analyseren ten opzicht van de bij ons bekende klantgegevens om de inhoud van onze communicatie zo goed mogelijk af te stemmen op uw voorkeuren. Rechtsgrond: a;
 • h. Beslissen of een overeenkomst voor een leasing kan worden afgesloten. Wij zijn namelijk wettelijk verplicht om uw kredietwaardigheid te beoordelen, evenals uw vermogen om aan uw contractuele verplichtingen te voldoen. Die evaluatie kan met name worden uitgevoerd op basis van profilering (geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens). Het resultaat van die verwerking zal doorslaggevend zijn voor de aanvaarding of weigering van de aanvraag van een krediet of financiële leasing. De klant heeft altijd het recht om in het kader van die beslissing aan DRIVALIA op het    e-mailadres privacy-be@drivalia.com een menselijke tussenkomst te vragen en om zijn standpunt kenbaar te maken en het besluit dat het resultaat is van de geautomatiseerde verwerking van zijn gegevens te betwisten. Rechtsgrond: a/b/c;
 • i. Uw gegevens doorgeven aan derden voor hun eigen marketingcommunicatie: Rechtsgrond: a. Persoonsgegevens die van u worden verzameld in het kader van een consumentenkredietovereenkomst mogen nooit aan derden worden overgedragen voor direct-marketingdoeleinden, ook al hebt u daarvoor uw toestemming gegeven.

 

5. DERDEN DIE BETROKKEN ZIJN BIJ DE VERWERKING

5.1 In sommige gevallen communiceert DRIVALIA uw persoonsgegevens aan derden, die optreden als onafhankelijke “verwerkingsverantwoordelijken”. Alleen gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de taken van die derden worden overgedragen. Hieronder leggen we uit wanneer dat het geval is en waarom. De vermelde letter komt overeen met de respectieve rechtsgrond zoals vermeld in artikel 3 van deze privacyverklaring. DRIVALIA kan gegevens delen:

 • a. met de importeur van uw voertuig met wie wij samenwerken en met concessiehouders of tussenpersonen uit hun distributienetwerk. Rechtsgronden: a / b / e;
 • b. indien wij vermoeden dat er sprake is van een schending van de rechten van derden, strafbare feiten of misbruik. Wij kunnen uw persoonsgegevens verstrekken aan derden die daarbij een gerechtvaardigd belang hebben, aan toezichthoudende autoriteiten of aan onderzoeksinstanties. Op dezelfde manier delen wij uw gegevens mee aan de bevoegde gerechtelijke autoriteiten als de wet dat vereist. Rechtsgronden: c / d / e;
 • c. met andere afdelingen van DRIVALIA S.p.A. voor de uitvoering van een overeenkomst met u of omwille van gemotiveerde commerciële belangen, bijvoorbeeld de organisatie van een centrale administratie of de klantenservice en de analyse van de dienst die wij aan u verlenen. Rechtsgronden: b / e;
 • d. met partijen die DRIVALIA helpen in het kader van haar dienstverlening en die geen verwerkers zijn (het kan bijvoorbeeld gaan om accountants of (juridische) adviseurs). Rechtsgrond: e;
 • e. voor operationele doeleinden (zoals de eventuele verkoop van de bedrijfsactiviteiten of van aandelen of een herstructurering). Rechtsgrond: e;
 • f. met partijen die DRIVALIA helpen in het kader van de ontwikkeling van (direct) marketingactiviteiten. Rechtsgrond: a.

5.2 Het verstrekken van persoonsgegevens aan bovengenoemde derden vindt alleen plaats voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en alleen voor zover dat krachtens de toepasselijke wet- en regelgeving verplicht of toegestaan is.

5.3 DRIVALIA maakt tevens gebruik van de diensten van zogenaamde “verwerkers” (bijvoorbeeld hostingproviders, softwareleveranciers of partijen die acties en onderzoeken organiseren of uitvoeren voor DRIVALIA ). DRIVALIA is verplicht om een verwerkersovereenkomst af te sluiten.

5.4. DRIVALIA kan de gegevens in het kader van haar contractuele relaties communiceren aan organisaties in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER), wat betekent dat ze onder meer kunnen worden opgeslagen in databases die worden beheerd door organisaties die handelen in naam van DRIVALIA. Het beheer van de databases en de verwerking van gegevens zijn gekoppeld aan de doeleinden van de verwerking en gebeuren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, die een correct beschermingsniveau moet waarborgen.

Als de gegevens buiten de EER worden overgedragen, dan zal DRIVALIAalle gepaste contractuele maatregelen nemen om een correcte bescherming van die gegevens te garanderen, waaronder contracten gebaseerd op de standaardcontractbepalingen die door de Europese Commissie zijn vastgesteld om de doorgifte van persoonsgegevens buiten de EER te reglementeren.

5.5 GEGEVENSVERWERKING VOOR ITSME ®: Dit proces omvat het gebruik van “itsme®”, itsme® is een Belgische ID-applicatie waarmee gebruikers hun identiteit kunnen bevestigen en transacties kunnen goedkeuren. Om de herkenning op afstand te kunnen uitvoeren, moet de potentiële klant al een itsme-account hebben. Identiteitsinformatie wordt verkregen door de toegang van de potentiële klant tot de applicatie en de daaruit voortvloeiende autorisatie.

De uitwisseling van informatie van de applicatie naar InfoCert, gevestigd te Piazza Sallustio 9, 00187 Rome, die optreedt als gegevensverwerker, gebeurt op een vertrouwde en betrouwbare manier.

Voor de uitvoering van het proces vertrouwt InfoCert, op eID Easy (een Ests bedrijf opgericht in 2016 en onderdeel van de InfoCert Group, die optreedt als sub-verwerker van InfoCert).

De soorten persoonsgegevens die InfoCert verwerkt binnen its-me zijn: Identificatiegegevens, Documentgegevens en Adresgegevens.

Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens in het proces is de herkenning op afstand van de klant.

U hebt het recht om van InfoCert te verkrijgen: de toegang tot uw persoonlijke gegevens, de rectificatie of wissing, de beperking van de verwerking, het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

InfoCert bewaart uw gegevens in een vorm die identificatie mogelijk maakt gedurende een periode die niet langer duurt dan de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens werden verzameld.

U zult altijd uw rechten uitoefenen volgens de volgende artikelen: artikel 15 (Recht van inzage van de betrokkene), 16 (recht op rectificatie), 17 (Recht op gegevenswissing (“recht op vergetelheid”), 18 (Recht op beperking van de verwerking), 19 (Kennisgevingsplicht inzake rectificatie of wissing van persoonsgegevens of verwerkingsbeperking), 20 (Recht op overdraagbaarheid van gegevens), 21 (Recht van bezwaar) en 22 (Geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering) van EU-verordening 2016/679.

5.6 GEGEVENSVERWERKING VOOR DE BELGISCHE E-ID: Dit proces omvat het gebruik van “e-ID”, de eID is een Belgische elektronisch identiteitsbewijs (met chip) waarmee u elektronische verrichtingen kan uitvoeren. Het e-ID-proces is een digitaal identiteitsschema dat is aangemeld onder de eIDAS-verordening.

De voor dit proces vereiste elementen zijn de e-ID, de door de Belgische overheid verstrekte pincode en de specifieke software die op de computer van de gebruiker is geïnstalleerd.

Na de toestemming van de potentiële klant worden de identificatiegegevens doorgegeven aan InfoCert, gevestigd te Piazza Sallustio 9, 00187 Rome, die optreedt als gegevensverwerker, om de identiteit van de gebruiker te valideren. Om het proces uit te voeren vertrouwt InfoCert op de partner Connective, die optreedt als subverwerker van InfoCert. De soorten persoonsgegevens die InfoCert verwerkt binnen de Belgische e-ID-oplossing zijn: Identificatiegegevens, Documentgegevens en Adresgegevens.

Bij de gegevensverwerking wordt geen gebruik gemaakt van AI.

Het doel van de verwerking van persoonsgegevens in het e-ID proces is de herkenning op afstand van de klant.

U hebt het recht om van InfoCert toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens, de rectificatie of wissing, de beperking van de verwerking, het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevensoverdracht.

InfoCert bewaart uw gegevens in een vorm die identificatie mogelijk maakt gedurende een periode die niet langer duurt dan de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens werden verzameld.

U zult altijd uw rechten uitoefenen volgens de volgende artikelen: artikel 15 (Recht van inzage van de betrokkene), 16 (recht op rectificatie), 17 (Recht op gegevenswissing (“recht op vergetelheid”), 18 (Recht op beperking van de verwerking), 19 (Kennisgevingsplicht inzake rectificatie of wissing van persoonsgegevens of verwerkingsbeperking), 20 (Recht op overdraagbaarheid van gegevens), 21 (Recht van bezwaar) en 22 (Geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering) van EU-verordening 2016/679.

 

6. RECHTEN VAN DE BETROKKENEN

 1. Recht op informatie, u hebt het recht om te weten dat uw gegevens worden verwerkten waarom ze worden verwerkt.
 2. Recht om je gegevens in te kijken, u mag aan een organisatie op elk moment vragen om de gegevens die ze van jou bijhoudt in te kijken. Meer nog: u mag zelfs een kopie vragen om te kijken of je gegevens wel correct zijn.
 3. Recht op rectificatie, u kunt onjuiste gegevens laten corrigeren of onvolledige irrelevante of verboden gegevens kosteloos laten verwijderen.
 4. Recht om je gegevens over te zetten, u mag vragen om je gegevens van de ene naar de andere organisatie over te zetten. De eerste organisatie mag daar geen bezwaar tegen hebben.
 5. Recht om je toestemming in te trekken, heeft u in het verleden toestemming gegeven om uw gegevens te verwerken? Dan mag je die toestemming op elk moment intrekken. Zonder verdere uitleg.
 6. Recht om je gegevens te laten wissen, de gegevens van de persoon die hierom vraagt, moeten zo snel mogelijk worden gewist.
 7. Recht om je te verzetten tegen de verwerking van je persoonsgegevens en tegen automatische beslissingen, je mag vragen om je gegevens niet meer te gebruiken, tenzij er dwingende redenen zijn om dat wel te doen.
 8. Recht om de verwerking te beperken, dat kan in drie gevallen: je betwist dat je gegevens correct zijn ,je gegevens zijn onrechtmatig verkregen en de organisatie in kwestie heeft je gegevens niet meer nodig.

 

De betrokkenen kunnen bovengenoemde rechten uitoefenen door een gedateerde en ondertekende brief met een kopie van beide zijden van hun identiteitskaart te sturen naar DRIVALIA , Herrmann Debrouxlaan 54, 1160 Oudergem of door een e-mail te sturen naar privacy-be@drivalia.com

U kunt uw rechten betreffende uw persoonlijke levenssfeer enkel uitoefenen voor zover de wet dat toestaat, in die mate dat de uitvoering van de overeenkomst mogelijk moet blijven en de uitoefening van die rechten niet in strijd is met gerechtvaardigde belangen. U kunt ook een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel, met bij uw brief alle informatie die nodig is om uw aanvraag te bestuderen.

7. MARKETING, PROFILERING EN COOKIES

7.1 DRIVALIA kan gebruik maken van cookies (kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst) om de route die u neemt om toegang te krijgen tot de DRIVALIA website te analyseren. Zo kunnen we de gebruikersactiviteiten op de website registreren en onze website evalueren en verbeteren zodat hij beter aan uw behoeften voldoet. U kunt uw browser zo instellen dat deze geen cookies accepteert of u waarschuwt wanneer er cookies worden verzonden.

7.2 In aanvulling op het bovenstaande is het volgende van toepassing. Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door een cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Wij gebruiken deze informatie om :

 • a. bij te houden hoe u de website gebruikt;
 • b. rapporten over de website-activiteit op te stellen voor DRIVALIA;
 • c. andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

7.3 Google treedt op als onderaannemer van DRIVALIA. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

7.4 U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

8. INTERACTIE MET SOCIALE NETWERKEN

8.1. Klantenondersteuning via sociale netwerken

U kunt ook contact met ons opnemen via onze sociale netwerkkanalen. Als u ons bijvoorbeeld een bericht stuurt of post op onze pagina's voor sociale netwerken, kunnen we de informatie in uw bericht of post gebruiken om contact met u op te nemen over de vraag/verzoek. Om u de gevraagde hulp te kunnen bieden, kunnen we u vragen om via een rechtstreeks of privébericht aanvullende informatie te verstrekken, zoals de details van het probleem, uw naam, e-mailadres, voertuigidentificatienummer (VIN), telefoonnummer, locatie (stad/staat) en/of het merk, model en jaar van het voertuig. De door u verstrekte informatie zal niet worden gebruikt voor direct marketingdoeleinden; marktonderzoek gericht op het verbeteren van diensten en producten zal alleen worden uitgevoerd op basis van geaggregeerde (anonieme) gegevens.

 

Houd er rekening mee dat u geen gevoelige gegevens (zoals informatie over ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen of gezondheid) in uw bericht mag opnemen. Wanneer u een bericht publiceert op de openbare ruimte van een sociaal netwerk, kan iedereen het lezen.

8.2. Koppelingen naar sociale netwerken

Onze website bevat links naar sociale netwerken.

Om uw persoonlijke gegevens te beschermen wanneer u onze website bezoekt, gebruiken we geen sociale plug-ins. In plaats daarvan zijn er HTML-links geïntegreerd in de website, zodat u deze eenvoudig kunt delen op sociale netwerken. De integratie van een dergelijke link voorkomt een directe verbinding met de servers van de verschillende sociale netwerken wanneer een pagina op onze website wordt geopend. Door op een van de knoppen te klikken, wordt een venster geopend in de browser en wordt de gebruiker naar de website van het betreffende sociale netwerk geleid, waar hij (na te zijn ingelogd) bijvoorbeeld de knop "Vind ik leuk" of "Delen" kan gebruiken.

Voor meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverwerking en het daaropvolgende gebruik van uw persoonlijke gegevens door de sociale netwerken en hun websites, evenals uw rechten en mogelijke instellingen om uw privacy te beschermen, verwijzen wij u naar de informatie over gegevensbescherming van elk sociaal netwerk.

Facebook: http://www.facebook.com/policy.php

Twitter: https://twitter.com/privacy

Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388

You Tube: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

 

9. BESCHERMING

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen elke ongeoorloofde of onwettige verwerking en tegen elke vorm van verlies, vernietiging, beschadiging, wijziging of publicatie.

10. BEWAARTERMIJNEN

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen, tenzij wij wettelijk verplicht zijn ze langer te bewaren of wij daartoe gerechtigd zijn als daar behoefte aan is.
De opnames van de telefonische en elektronische communicatie (sms, e-mail, chatgesprekken …) die door DRIVALIA worden gemaakt om de opleiding en controle van haar medewerkers te verzekeren, worden maximaal één maand bewaard. Dergelijke opnames die worden gemaakt om commerciële transacties of uitspraken in het kader van dergelijke communicatie met medewerkers van DRIVALIA , kredietbemiddelaars, verzekeringstussenpersonen, callcenters of andere onderaannemers van DRIVALIAte kunnen bewijzen, worden bewaard zolang de tijdens het gesprek gemaakte afspraken voor de rechter kunnen worden aangevochten.
Gegevens die worden verwerkt in het kader van marketing en profilering voor marketing worden door het Bedrijf bewaard vanaf het moment dat u uw toestemming geeft tot het moment dat u die intrekt. Zodra de toestemming is ingetrokken, worden de gegevens niet langer voor deze doeleinden gebruikt. Ze kunnen dan echter wel nog steeds door het Bedrijf worden bewaard, meer bepaald als dat noodzakelijk is om de belangen van het Bedrijf te beschermen in het kader van eventuele aansprakelijkheid betreffende die verwerking, tenzij de Toezichthoudende Autoriteit opheldering verschaft.
In principe zullen wij uw gegevens binnen 10 jaar na beëindiging van de dienstverlening aan u verwijderen, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens langer te bewaren of wij daartoe gerechtigd zijn als daar behoefte aan is.

11. WIJZIGING VAN DEZE PRIVACYVERKLARING

11.1 Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Wij zullen u op gepaste wijze op de hoogte brengen van eventuele aanpassingen. Wij raden u aan onze privacyverklaring geregeld opnieuw te raadplegen.

Onderhavige privacyverklaring werd bijgewerkt op 16 maart 2023.

12. CONTACT MET DRIVALIA , BELGISCH FILIAAL VAN DRIVALIAS.P.A.

Bij vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring of de verwerking van persoonsgegevens kunt u per post contact met ons opnemen op het adres:

DRIVALIA LEASE BELGIUM NV
Ter attentie van de Coördinator Klachten en Privacy
Hermann Debrouxlaan 54 
1160 Oudergem
of via e-mail op: privacy-be@drivalia.com