Najczęściej zadawane pytania dotyczące Leasingu:

Obsługa umowy

Kto jest właścicielem przedmiotu leasingu?

Właścicielem przedmiotu leasingu przez cały okres trwania umowy jest zawsze Finansujący (Leasingodawca).

Po zakończeniu umowy leasingu Korzystający ma prawo nabycia przedmiotu za atrakcyjną cenę równą wartości końcowej, określonej w umowie.

Gdzie i jak zdefiniowana jest Umowa Leasingu?

Zgodnie z art. 7091 Kodeksu cywilnego przez umowę leasingu Finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz Korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a Korzystający zobowiązuje się zapłacić Finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego.

Jak przebiega proces przedterminowej spłaty leasingu operacyjnego?

Wcześniejszy wykup Przedmiotu Leasingu może nastąpić po upływie pełnych 24 miesięcy liczonych od daty zawarcia umowy.

Korzystający może:

 1. Dokonać samodzielnej kalkulacji za pośrednictwem Portalu Klienta My CA Auto Bank Drivalia (ca-autobank.pl) lub wystąpić w formie elektronicznej na adres mailowy info@pl.drivalia.com o sporządzenie kalkulacji wcześniejszego zakończenia umowy. Warunkiem sporządzenia kalkulacji jest brak zaległości na koncie Korzystającego. Wniosek powinien zawierać:
 • dane klienta
 • numer umowy leasingu
 • podpis osoby upoważnionej oraz pieczątkę firmy.

Po otrzymaniu Deklaracji Wykupu Korzystający zobowiązany jest do uzupełnienia i odesłania za pośrednictwem Portalu Klienta lub w formie elektronicznej do Drivalia Lease Polska Deklaracji Wykupu, na jej podstawie powinien również uiścić wartość wykupu.

Obowiązki Finansującego:

 1. Finansujący zobowiązany jest do przedstawienia kalkulacji w terminie 14 dni od otrzymania wniosku.
 2. Po uregulowaniu przez Korzystającego wszelkich należności Finansujący zobowiązany jest do wystawienia faktury sprzedaży.
 3. Faktura sprzedaży łącznie z dokumentami pojazdu zostaną wysłane do Korzystającego w sposób wskazany w Deklaracji Wykupu.

Jak przebiega proces terminowego zakończenia umowy leasingu?

Po uregulowaniu należności wynikających z harmonogramu opłat następuje wykup przedmiotu leasingu. Kwota wykupu jest ustalona w umowie leasingu. Na 30 dni przed końcem umowy Deklaracja Wykupu dostępna jest w Portalu Klienta My CA Auto Bank Drivalia (ca-autobank.pl), a także wysyłana jest pocztą tradycyjną. Leasingobiorca zobowiązany jest do uzupełnienia i odesłania (na adres mailowy info@pl.drivalia.com lub za pośrednictwem Portalu Klienta) do Drivalia Lease Polska Deklaracji Wykupu, na jej podstawie powinien również uiścić wartość wykupu. Po uregulowaniu przez Korzystającego wszelkich należności Finansujący zobowiązany jest do wystawienia faktury sprzedaży. Faktura sprzedaży łącznie z dokumentami pojazdu zostanie wysłana do Korzystającego w sposób wskazany w Deklaracji Wykupu.

Zgodnie z umową leasingu operacyjnego wykup pojazdu nie jest obowiązkowy. W przypadku rezygnacji z wykupu pojazdu prosimy o kontakt z naszym Działem Obsługi Klienta dostępnym pod numerem 22-607-49-00 lub pod adresem info@pl.drivalia.com.

Jak przebiega proces cesji umowy leasingu?

W przypadku chęci dokonania cesji umowy leasingu prosimy o zapoznanie się z instrukcją zamieszczoną w sekcji dokumenty do pobrania.

Co należy zrobić w przypadku śmierci Leasingobiorcy?

Spadkobiercy Korzystającego zobowiązani są do poinformowania Finansującego o śmierci Leasingobiorcy przesyłając (pocztą elektroniczną na adres info@pl.drivalia.com, a następnie listem poleconym):

 • Akt poświadczenia dziedziczenia/Postanowienie o nabyciu spadku;
 • pełny lub skrócony odpis aktu zgonu;
 • świadectwo zgonu;
 • dokument organu rentowego;
 • dokument wydany przez policję, sąd lub komornika, lub
 • inny uznany przez Finansującego wiarygodny dokument potwierdzający fakt śmierci Korzystającego.

Umowa leasingu może ulec rozwiązaniu lub może być kontynuowana na zasadach określonych w Ogólnych Warunkach Umów Leasingu Drivalia Lease Polska Sp. z o. o.

Ubezpieczenie komunikacyjne Przedmiotu leasingu

Ubezpieczenie komunikacyjne Przedmiotu Leasingu jest obowiązkowe.

Korzystający może:

A. zlecić Ubezpieczenie Przedmiotu Leasingu w pełnym zakresie Finansującemu. Koszty ubezpieczenia pokrywa Finansujący a następnie refakturuje je na Korzystającego.

B. na podstawie złożonego wniosku dostępnego w sekcji dokumenty do pobrania może zapewnić Ubezpieczenie Przedmiotu Leasingu w zakresie wszelkich ryzyk i na kwotę pełnej wartości rynkowej pojazdu zawierając odpowiednią umowę ubezpieczeniową we własnym zakresie. Korzystający jest zobowiązany przedstawić Finansującemu na 14 dni przed wygaśnięciem aktualnej polisy ubezpieczeniowej umowę ubezpieczenia na kolejny okres.

Za wydanie zgody na ubezpieczenie indywidualne pobierana jest opłata określona w Tabeli Opłat i Prowizji leasingowych.

W trakcie obowiązywania umowy leasingu strony mogą zmienić opcję ubezpieczenia komunikacyjnego. Zmiana nie będzie stanowiła zmiany umowy leasingu.

Co należy zrobić w przypadku szkody na przedmiocie leasingu?

W przypadku wystąpienia szkody na pojeździe należy wypełnić Druk zgłoszenia szkody dostępny w sekcji dokumenty do pobrania (Wniosek o wydanie upoważnienia do odbioru odszkodowania Drivalia Lease Polska).

W jaki sposób Leasing dokonuje rozpatrzenia reklamacji?

W przypadku Korzystającego, będącego osobą fizyczną (indywidualna działalność gospodarcza lub spółka cywilna), zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Finansującego (reklamacje) mogą być składane przez Korzystającego na piśmie lub osobiście pod adresem siedziby Finansującego zamieszczonym w komparycji Umowy (lub w przypadku zmiany siedziby pod każdorazowym adresem siedziby Finansującego), a także pocztą elektroniczną na adres e-mail: info@pl.drivalia.com  (skan pisma z własnoręcznym podpisem Leasingobiorcy). Odpowiedź na reklamację Finansujący przekazuje Korzystającemu na piśmie w terminie 30 dni od złożenia reklamacji. W skomplikowanych przypadkach termin rozpatrzenia reklamacji może zostać przedłużony do 60 dni, o czym Finansujący informuje Korzystającego. Rzecznik Finansowy (www.rf.gov.pl) jest również podmiotem upoważnionym do prowadzenia pozasądowego postępowania spornego na wniosek Korzystającego, w rozumieniu ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

W jaki sposób należy informować Finansującego o zmianie danych?

Klient może dokonać samodzielnej zmiany poniższych danych za pośrednictwem Portalu Klienta My CA Auto Bank Drivalia (ca-autobank.pl):

- adres siedziby firmy

- adres do korespondencji

- adres mailowy

- numer telefonu

- numer dokumentu tożsamości.

Pozostałe zmiany dotyczące firmy Leasingobiorcy lub jej reprezentantów wymagają pisemnego powiadomienia Finansującego. Informacja o zmianie danych może być przesłana m. in. za pośrednictwem Portalu Klienta My CA Auto Bank Drivalia (ca-autobank.pl) lub w formie elektronicznej na adres mailowy  info@pl.drivalia.com a następnie powinna być potwierdzona listem poleconym. Korespondencję wysłaną na ostatnio wskazany przez Korzystającego adres, uznaje się za prawidłowo doręczoną.

Zmiana danych

Co należy zrobić w przypadku konieczności dokonania zmian w dowodzie rejestracyjnym?

W przypadku chęci dokonania zmian w pojeździe która wymaga:

 • zmiany w dowodzie/dodania w nim adnotacji
 • wydania trzeciej tablicy
 • wydania wtórnika dowodu/tablicy
 • wykonania pozostałych czynności w Wydziale Komunikacji

Prosimy o kontakt bezpośrednio na skrzynkę: rejestracje@pl.drivalia.com

 

Wymiana dowodu - Pozwolenie czasowe wydawane jest na okres 30 dni od daty rejestracji pojazdu. W celu wymiany na dowód stały pozwolenie czasowe należy dostarczyć (osobiście, kurierem, pocztą) do siedziby Drivalia Lease Polska lub odpowiedniego oddziału Drivalia Lease Polska przed upływem ważności jego terminu.

Wbicie instalacji gazowej – W celu dokonania adnotacji urzędowej należy dostarczyć dowód rejestracyjny wraz z oryginałem wyciągu ze świadectwa homologacji gazowej oraz oryginałem faktury VAT wystawionej przez zakład dokonujący montażu. UWAGA: po zamontowaniu instalacji gazowej w nowym samochodzie ważność okresowych badań technicznych skracana jest z 3 lat do 1 roku (od daty montażu instalacji gazowej).

Wbicie haka – W celu dokonania adnotacji urzędowej należy dostarczyć dowód rejestracyjny wraz z oryginałem odpowiedniego badania technicznego.

Wbicie VAT/PIT/CIT - W celu dokonania adnotacji urzędowej należy dostarczyć dowód rejestracyjny wraz z oryginałem odpowiedniego badania technicznego. UWAGA: na badaniu musi być wskazane o jaki VAT/PIT/CIT chodzi, np. VAT-1, VAT-2.

Zmiana ilości miejsc - W celu dokonania adnotacji urzędowej należy dostarczyć dowód rejestracyjny wraz z oryginałem odpowiedniego badania technicznego.

Zagubienie/kradzież/zatrzymanie dowodu rejestracyjnego - W celu uzyskania wtórnika dowodu rejestracyjnego należy dostarczyć oświadczenie z własnoręcznym podpisem wskazując okoliczności zagubienia, a w przypadku kradzieży oryginał potwierdzenia zgłoszenia zdarzenia na posterunku policji. Jeżeli dowód został zatrzymany przez policję należy dostarczyć oryginał pokwitowania policyjnego o zatrzymaniu dowodu oraz oryginał odpowiedniego badania technicznego.

Zagubienie/kradzież tablic rejestracyjnych – W przypadku zagubienia tablic rejestracyjnych należy dostarczyć oświadczenie z własnoręcznym podpisem o utraceniu tablic wraz z prośbą o wydanie wtórnika. W przypadku kradzieży należy dostarczyć oryginał potwierdzenia zgłoszenia zdarzenia na posterunku policji

UWAGA: w przypadku każdej czynności w Wydziale Komunikacji konieczne jest, aby pojazd miał aktualne badania techniczne. Prosimy o upewnienie się, że Państwa pojazd ma ważne badania przed przysłaniem dokumentów do Drivalia Lease Polska. Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami wszelkie zmiany danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym należy zgłosić w ciągu 30 dni.

 

Czy możliwa jest zmiana terminu płatności rat leasingowych w trakcie trwania umowy?

Klient może dokonać samodzielnej zmiany terminu płatności rat leasingowych za pośrednictwem Portalu Klienta My CA Auto Bank Drivalia (ca-autobank.pl), a także poprzez przesłanie skanu pisemnego wniosku w formie elektronicznej na adres mailowy info@pl.drivalia.com.

Dostępne terminy płatności to 10, 15 lub 20 dzień każdego miesiąca.

Po dokonaniu zmiany Finansujący wystawia fakturę zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji Drivalia Lease Polska sp. z o.o.

Co należy zrobić w przypadku zmiany formy prawnej Leasingobiorcy?

Zmiana formy prawnej wymaga pisemnego powiadomienia Finansującego. Informacja o zmianie danych może być przesłana m. in. za pośrednictwem Portalu Klienta My CA Auto Bank Drivalia (ca-autobank.pl) lub w formie elektronicznej na adres mailowy info@pl.drivalia.com, a następnie powinna być potwierdzona listem poleconym. Korespondencję wysłaną na ostatnio wskazany przez Korzystającego adres, uznaje się za prawidłowo doręczoną.

Informacja powinna zawierać:

 • aneks do umowy spółki bądź uchwałę wspólników spółki
 • oświadczenie dotyczące dowodów osobistych reprezentantów spółki
 • KRS lub wpis do ewidencji