Behandling af persondata

Information om behandling af persondata hos Drivalia Lease Danmark.

Generel oplysningspligt:
Inden Drivalia Lease Danmark agerer som dataansvarlig, skal datasubjekter, herunder kunder og samarbejdspartnere (CA Auto Bank S.p.A. og Credit Agricole Consumer Finance S.A., K. W. Bruun Import A/S – CVR 15777249, Infinco A/S – CVR 38557742, RSA Danmark, Filial af RSA Norge – CVR 41383518, Accept Auto A/S – CVR 32141242, samt Codan Forsikring A/S – CVR 41963948) så som leverandører, bilforhandlere, bilsælgere efter Databeskyttelsesforordningen have oplyst hvordan og hvornår, Drivalia Lease Danmark indhenter, behandler og/eller videregiver deres personoplysninger.

Drivalia Lease Danmark indhenter, behandler og/eller videregiver persondataoplysninger, som er givet til os, herunder ved brug af vores hjemmesider. Dette sker ud fra kontraktmæssige forpligtigelser eller specifikke samtykker.

Dataansvarlig:
Drivalia Lease Danmark er dataansvarlig og kan kontaktes på Park Alle 295, 2605 Brøndby,
CVR.nr 43071831 e-mail Kundeservice@drivalia.com tlf. 82 82 24 24
Hvilke oplysninger:
De berørte kategorier af oplysninger Drivalia Lease Danmark, behandler er:

  • Navn, adresse, e-mail og telefonnummer
  • CPR/CVR nummer
  • Økonomiske og skattemæssige forhold
  • Beskæftigelses og boligforhold
  • Oplysninger fra CPR og andre offentligt tilgængelige registre og kilder
  • Drivalia Lease Danmark undersøger om kunden er registreret i kreditoplysningsbureauer
  • Oplysninger om finansieringsobjekter, herunder oplysninger om registrerings. nr. og stel nr.

Drivalia Lease Danmark indsamler og behandler som udgangspunkt ikke følsomme oplysninger.

Formål og retsgrundlag:
Formålet med at indsamle, behandle og videregive en kundes data er hovedsagelig indgåelse og administration af finansieringsaftale, herunder gennemførelse af kreditværdigheds- og risikovurdering, løbende administration af kontraktforholdet, håndtering af eventuelle forsikringsspørgsmål eller -skader samt kommunikation med kunden vedrørende kontraktforholdet.

Såfremt Drivalia Lease Danmark har fået kundens udtrykkelige samtykke hertil, kan oplysningerne desuden blive benyttet i forbindelse med markedsføring. For kunder og samarbejdspartnere indsamles og opdateres oplysninger og dokumentation efter reglerne i Lov om hvidvask.

For forhandlere og deres ansatte indsamles og anvendes oplysninger, navn, e-mail og telefonnumre, til brug for daglig kontakt og kommunikation for at administrere kontraktporteføljen og servicere fælles kunder. Vi bruger ligeledes oplysningerne til salgsstatistik (mål- og resultatopfølgning), beregning og udbetaling af bonus og provision. Disse oplysninger kan evt. deles med den relevante importør / salgskanal.

Retsgrundlaget for behandlingen er kreditaftaleloven, hvidvaskningsloven, skattekontrolloven, bogføringsloven, betalingsloven, markedsføringsloven, databeskyttelsesloven, persondataforordningen.

Videregivelse af oplysninger:
I det omfang det er nødvendigt for at opfylde aftaler med dig og formålene for vores behandling, videregiver Drivalia Lease Danmark i visse tilfælde oplysningerne. Videregivelse sker internt i koncernen og til eksterne samarbejdspartnere, herunder forsikringsselskaber, leverandører, bilimportører, værkstedet og afleveringssteder mv. i det omfang det er aftalt, nødvendigt for at Drivalia Lease Danmark kan opfylde aftalen, eller Drivalia Lease Danmark er forpligtede til det i henhold til lovgivningen.

Videregivelse sker desuden til myndighederne i det omfang Drivalia Lease Danmark er forpligtet til det, eller det er nødvendigt for at opfylde aftalen. Herunder kan videregivelse ske til Hvidvasksekretariatet hos SØIK og SKAT.
Såfremt Drivalia Lease Danmark Italien videregiver kundens oplysninger til en tjenesteudbyder/databehandler uden for EU, sikrer Drivalia Lease Danmark at dette alene vil ske under overholdelse af gældende lovgivning.

Opbevaring:
Drivalia Lease Danmark opbevarer kun kundens data så længe det er grund til det, eller har pligt til det i henhold til lovgivningen. Hvis der er indgået en aftale og gennemført en transaktion, er Drivalia Lease Danmark i henhold til lovgivningen forpligtet til at opbevare kundens oplysninger i 5 år efter kundeforholdets ophør.

Sikkerhed:
Drivalia Lease Danmark tilser, at der etableres fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, mistes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Registreredes rettigheder:
Registrerede har efter Persondataforordningen en række rettigheder i forhold til Drivalia Lease Danmark behandling af persondata. Ønsker man at gøre brug heraf sker dette ved skriftlig henvendelse til Drivalia Lease Danmark. Kontaktoplysninger fremgår ovenfor.

Indsigtsret:
Bortset fra de oplysninger, som Drivalia Lease Danmark er forpligtet til at behandle i henhold til Hvidvaskloven, er man berettiget til at få indsigt i de oplysninger, Drivalia Lease Danmark behandler samt en række øvrige oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse):
Man er berettiget til at få urigtige oplysninger om sig selv rettet.

 

Ret til sletning:
Man har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger om sig selv slettet før det tidspunkt, hvor Drivalia Lease Danmark A/S sædvanligvis ville slette oplysningerne.

Ret til begrænsning af behandling:
Man har i visse tilfælde ret til at få begrænset Drivalia Lease Danmark behandling af personoplysningerne. Er dette tilfældet må Drivalia Lease Danmark fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med den registreredes samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse:
Man har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod Drivalia Lease Danmark behandling af kundens personoplysninger. Man har tillige ret til at gøre indsigelse mod, at ens oplysninger benyttes med henblik på direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet):
Man har i visse tilfælde ret til at modtage sine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Ret til at tilbagekalde samtykke:
I det omfang Drivalia Lease Danmark behandling af oplysninger er baseret på et samtykke, er man berettiget til at tilbagekalde sit samtykke. Dette kan gøres ved at kontakte Drivalia Lease Danmark på de ovenfor anførte kontaktoplysninger.
Såfremt man tilbagekalder sit samtykke, kan Drivalia Lease Danmark i visse tilfælde være berettiget til at fortsætte behandlingen af ens personoplysninger, såfremt Drivalia Lease Danmark har et andet retsgrundlag for behandlingen af oplysningerne, f.eks. at behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af finansieringen eller lovgivningen.

Ret til at klage:
Man har ret til at klage over Drivalia Lease Danmark behandling af personoplysninger. Klage kan ske til Datatilsynet. Datatilsynets kontaktoplysninger findes på www.datatilsynet.dk.

Pligt til at meddele oplysninger:
Man har ikke pligt til at give Drivalia Lease Danmark sine personoplysninger, men det er en forudsætning for, at Drivalia Lease Danmark kan indgå en aftale. Hvis man ikke giver Drivalia Lease Danmark de nødvendige oplysninger, kan f.eks. ansøgning om finansiering ikke gennemføres.
Man kan læse mere om sine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som findes på www.datatilsynet.dk.
@ Opdateret Oktober 2022 Drivalia Lease Danmark