Behandling af persondata

Information om behandling af persondata hos ALease&Mobility.

Generel oplysningspligt:
Inden ALease&Mobility agerer som dataansvarlig, skal datasubjekter, herunder kunder og samarbejdspartnere så som leverandører, bilforhandlere, bilsælgere efter Databeskyttelsesforordningen have oplyst hvordan og hvornår, ALease&Mobility indhenter, behandler og/eller videregiver deres personoplysninger.

ALease&Mobility indhenter, behandler og/eller videregiver persondataoplysninger, som er givet til os, herunder ved brug af vores hjemmesider. Dette sker ud fra kontraktmæssige forpligtigelser eller specifikke samtykker.

Dataansvarlig:
ALease&Mobility er dataansvarlig og kan kontaktes på Herstedøstervej 9, 2600 Glostrup,
CVR.nr 41610794 e-mail kundeservice.dk@leasys.dk tlf. 82 82 24 24
Hvilke oplysninger:
De berørte kategorier af oplysninger ALease&Mobility, behandler er:

  • Navn, adresse, e-mail og telefonnummer
  • CPR/CVR nummer
  • Økonomiske og skattemæssige forhold
  • Beskæftigelses og boligforhold
  • Oplysninger fra CPR og andre offentligt tilgængelige registre og kilder
  • ALease&Mobility undersøger om kunden er registreret i kreditoplysningsbureauer
  • Oplysninger om finansieringsobjekter, herunder oplysninger om registrerings. nr. og stel nr.

ALease&Mobility indsamler og behandler som udgangspunkt ikke følsomme oplysninger.

Formål og retsgrundlag:
Formålet med at indsamle, behandle og videregive en kundes data er hovedsagelig indgåelse og administration af finansieringsaftale, herunder gennemførelse af kreditværdigheds- og risikovurdering, løbende administration af kontraktforholdet, håndtering af eventuelle forsikringsspørgsmål eller -skader samt kommunikation med kunden vedrørende kontraktforholdet.

Såfremt ALease&Mobility har fået kundens udtrykkelige samtykke hertil, kan oplysningerne desuden blive benyttet i forbindelse med markedsføring. For kunder og samarbejdspartnere indsamles og opdateres oplysninger og dokumentation efter reglerne i Lov om hvidvask.

For forhandlere og deres ansatte indsamles og anvendes oplysninger, navn, e-mail og telefonnumre, til brug for daglig kontakt og kommunikation for at administrere kontraktporteføljen og servicere fælles kunder. Vi bruger ligeledes oplysningerne til salgsstatistik (mål- og resultatopfølgning), beregning og udbetaling af bonus og provision. Disse oplysninger kan evt. deles med den relevante importør / salgskanal.

Retsgrundlaget for behandlingen er kreditaftaleloven, hvidvaskningsloven, skattekontrolloven, bogføringsloven, betalingsloven, markedsføringsloven, databeskyttelsesloven, persondataforordningen.

Videregivelse af oplysninger:
I det omfang det er nødvendigt for at opfylde aftaler med dig og formålene for vores behandling, videregiver ALease&Mobility i visse tilfælde oplysningerne. Videregivelse sker internt i koncernen og til eksterne samarbejdspartnere, herunder forsikringsselskaber, leverandører, bilimportører, værkstedet og afleveringssteder mv. i det omfang det er aftalt, nødvendigt for at ALease&Mobility kan opfylde aftalen, eller ALease&Mobility er forpligtede til det i henhold til lovgivningen.

Videregivelse sker desuden til myndighederne i det omfang ALease&Mobilit er forpligtet til det, eller det er nødvendigt for at opfylde aftalen. Herunder kan videregivelse ske til Hvidvasksekretariatet hos SØIK og SKAT.
Såfremt ALease&Mobility Italien videregiver kundens oplysninger til en tjenesteudbyder/databehandler uden for EU, sikrer ALease&Mobility at dette alene vil ske under overholdelse af gældende lovgivning.

Opbevaring:
ALease&Mobility  opbevarer kun kundens data så længe det er grund til det, eller har pligt til det i henhold til lovgivningen. Hvis der er indgået en aftale og gennemført en transaktion, er ALease&Mobility i henhold til lovgivningen forpligtet til at opbevare kundens oplysninger i 5 år efter kundeforholdets ophør.

Sikkerhed:
ALease&Mobility tilser, at der etableres fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, mistes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Registreredes rettigheder:
Registrerede har efter Persondataforordningen en række rettigheder i forhold til ALease&Mobility behandling af persondata. Ønsker man at gøre brug heraf sker dette ved skriftlig henvendelse til ALease&Mobility. Kontaktoplysninger fremgår ovenfor.

Indsigtsret:
Bortset fra de oplysninger, som ALease&Mobility er forpligtet til at behandle i henhold til Hvidvaskloven, er man berettiget til at få indsigt i de oplysninger, ALease&Mobility behandler samt en række øvrige oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse):
Man er berettiget til at få urigtige oplysninger om sig selv rettet.

 

Ret til sletning:
Man har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger om sig selv slettet før det tidspunkt, hvor ALease&Mobility, Filial af LEASYS S.P.A., Italien sædvanligvis ville slette oplysningerne.

Ret til begrænsning af behandling:
Man har i visse tilfælde ret til at få begrænset ALease&Mobility behandling af personoplysningerne. Er dette tilfældet må ALease&Mobility fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med den registreredes samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse:
Man har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod ALease&Mobility behandling af kundens personoplysninger. Man har tillige ret til at gøre indsigelse mod, at ens oplysninger benyttes med henblik på direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet):
Man har i visse tilfælde ret til at modtage sine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Ret til at tilbagekalde samtykke:
I det omfang ALease&Mobility behandling af oplysninger er baseret på et samtykke, er man berettiget til at tilbagekalde sit samtykke. Dette kan gøres ved at kontakte ALease&Mobility på de ovenfor anførte kontaktoplysninger.
Såfremt man tilbagekalder sit samtykke, kan ALease&Mobility i visse tilfælde være berettiget til at fortsætte behandlingen af ens personoplysninger, såfremt ALease&Mobility har et andet retsgrundlag for behandlingen af oplysningerne, f.eks. at behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af finansieringen eller lovgivningen.

Ret til at klage:
Man har ret til at klage over ALease&Mobility behandling af personoplysninger. Klage kan ske til Datatilsynet. Datatilsynets kontaktoplysninger findes på www.datatilsynet.dk.

Pligt til at meddele oplysninger:
Man har ikke pligt til at give ALease&Mobility sine personoplysninger, men det er en forudsætning for, at ALease&Mobility kan indgå en aftale. Hvis man ikke giver ALease&Mobility de nødvendige oplysninger, kan f.eks. ansøgning om finansiering ikke gennemføres.
Man kan læse mere om sine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som findes på www.datatilsynet.dk.
@ Opdateret Oktober 2022 ALease&Mobility