Terms and Conditions

JURIDISCHE KENNISGEVING EN GEBRUIKSVOORWAARDEN

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE VAN DRIVALIA LEASE BELGIUM

Door zich toegang te verschaffen tot de website van www.drivalia.be  en deze te gebruiken, verklaart de internetgebruiker kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden van DRIVALIA Lease Belgium NV (hierna DRIVALIA) en ze te aanvaarden.

INFORMATIE OP DE WEBSITE VAN WWW.DRIVALIA.BE .

DRIVALIA waakt over de kwaliteit van haar website, zowel wat de inhoud als wat de gebruiksvriendelijkheid betreft. Zij stelt alle redelijke middelen in het werk om op de website van www.drivalia.be ,correcte en actuele gegevens weer te geven. Zo kan DRIVALIA te allen tijde en zonder voorafgaand bericht aan de internetgebruiker de informatie op haar website aanpassen en daartoe de toegang tot de volledige website van www.drivalia.be  of een gedeelte ervan onderbreken.

De inlichtingen, opinies en simulaties op de website van www.drivalia.be  verstrekt door DRIVALIA zijn enkel bestemd voor Belgische verblijfhouders. Zij worden verstrekt zonder garantie en buiten de aansprakelijkheid van DRIVALIA  behalve bij zware of opzettelijke fout van harentwege.
Ze gelden slechts op de datum waarop ze verstrekt worden en DRIVALIA kan de juistheid, de afwezigheid van fouten, de volledigheid en/of de actualiteit ervan niet garanderen. Zij worden verstrekt louter ter informatie en los van elke contractuele relatie met DRIVALIA en/of elke eenzijdige verbintenis van DRIVALIA.
Zij kunnen nooit worden beschouwd als een aanbeveling, raadgeving of directe of persoonlijke aansporing tot verkoop en/of aankoop van bankproducten of -diensten of van verzekeringen. Ze vormen slechts beoordelingselementen voor de internetgebruiker die vrij blijft in zijn beslissing en die als enige verantwoordelijk blijft voor het gebruik dat hij ervan maakt.
De bepalingen van de onderhavige paragraaf gelden slechts bij gebrek aan uitdrukkelijke tegengestelde bepalingen op de website van www.drivalia.be .

PRODUCTEN EN DIENSTEN OP DE WEBSITE VAN WWW.DRIVALIA.BE

De producten en diensten op de website van www.drivalia.be  zijn enkel bestemd voor Belgische verblijfhouders, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Ze worden als dusdanig verstrekt, zonder garantie en zonder aansprakelijkheid van DRIVALIA, behalve bij zware of opzettelijke fout van hunnentwege.
De tarieven op de website van DRIVALIA Agelden slechts op de datum waarop ze verstrekt worden. Ze gelden niet als een aanbod om te contracteren, tenzij ze van een orderbon vergezeld zijn. De bepalingen van de deze paragraaf gelden slechts bij gebrek aan tegengestelde contractuele bepaling op de website van www.drivalia.be .

KLACHTEN

Heeft u een klacht? Gelieve een e-mail te sturen naar customercare-be@drivalia.com. Onze teams behandelen uw klacht zo snel mogelijk.

TOEZICHTHOUDER

Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.
NG III – 3e verdieping – Koning Albert II-laan 16 – 1000 Brussel
http://www.economie.fgov.be
Eco.inspec.SB@economie.fgov.be